การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • วงเดือน นิลสาคู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูผาม่าน

คำสำคัญ:

การพยาบาลมารดา, ภาวะตกเลือดหลังคลอด, ภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว : กรณีศึกษา เป็นการศึกษาข้อมูลรายกรณี ( Case study) เปรียบเทียบการใช้กระบวนการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว : กรณีศึกษา  จำนวน 2 ราย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลภูผาม่าน ในช่วงเดือน มิถุนายน 2565 ถึง กรกฎาคม  2566 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล เวชระเบียนผู้ป่วยใน การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ การสังเกต โดยใช้แนวคิดแบบประเมินผู้ป่วยตามแบบแผนทางด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน เพื่อประเมินปัญหาผู้ป่วย กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนให้การพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล  
     ผลการศึกษาพบว่า: การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว ของกรณีศึกษา 2 ราย ที่รับเข้ารักษา ผู้ป่วยทั้ง 2 รายรายแรกและรายที่2 เกิดจากมดลูกไม่หดรัดตัวเหมือนกัน  จึงให้การพยาบาล และการแก้ไขปัญหา ทั้ง2 ราย จำหน่ายกลับบ้านไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากการมีภาวะตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว  การวางแผนการพยาบาลจึงไม่แตกกต่างกัน

References

นันทพร แสนศิริพันธ์และฉวี เบาทรวง. การพยาบาลและผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน.พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่:สมาร์ทโคดติ้งแอน เซอร์วิส:2561.

ถินัน สาสนีย์.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมงแรกของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา. 2565;7(2):45-56.

ปรีญา ศรีสุข ( 2566) .การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอดปกติที่มีภาวะเสี่ยงสูงขณะตั้งครรภ์ :กรณีศึกษา 2 ราย . วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษาปีที่ 8 ฉบับที่ 4ตุลาคม-ธันวาคม 2566 หน้าที่ 654-656

นิลวรรณ อุ่นคำ (2565). การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดระยะหลังคลอด และภาวะช็อคโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษา.วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 7(2). 196-205

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, วรางคณา ชัชเวช, สุรีย์พร กฤษเจริญ และเบญญาภา ธิติมาพงษ์.การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์. สงขลา:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์:2562.

บุษยรัตน์ วงศ์วิริยะ.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า .วารสารวิทยาลัยพระจอมเกล้า. 2561:1(1):39-46.

ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ.การตกเลือดหลังคลอด.วารสารวิชากรสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี.2560;6(2):146-157.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29