การพัฒนาคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • จุฑารัตน์ จังโกฏิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

คุณภาพบัญชี, โรงพยาบาลชุมชน

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และการพัฒนาคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะเวลาในการศึกษาระหว่าง เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 รวม 3 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบบัญชีของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 17 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
     ผลการศึกษา พบว่า ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณ ได้แก่ งบการเงินของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 สินทรัพย์ หมวดที่ 2 หนี้สิน หมวดที่ 3 ทุน หมวดที่ 4 รายได้ หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย มีความถูกต้องปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 98.63  ปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 99.66 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 1.03 และผลสำเร็จของงานเชิงคุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านบัญชีเพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน ของโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 17 แห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย  มีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและผู้เกี่ยวข้องในการนำเข้าข้อมูลบัญชี มีการกำหนดเงื่อนไขในการส่งรายงานให้มีความชัดเจน ทันเวลา มีระบบเฝ้าระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากโปรแกรมบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

References

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.(2560). รายงานคณะกรรมการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี.

กรรณิการ์ เงินทอง.(2567). การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2564 – 2566. วารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. (2564). รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เอกสารอัดสำเนา

สุปราณี บัวขาว.(2561). การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี. 26(1). 48-55

พนิตตา หงษาคำ.(2564). ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารโรงพยาบาลนครพนม. 8(3). 1-12

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ.(2561). เกณฑ์ประเมินด้านการเงินการคลัง 5 ด้านสู่ความเป็น Smart Hospital. นนทบุรี: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.

ชฎาภรณ์ ชื่นตา สาลี เวชกามา เพ็ญแข สอาดยิ่ง.(2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาล จังหวัดยโสธร. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 26(2). 372-81

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30