การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับรังสีรักษา ร่วมกับการมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • อนงค์ สง่าเนตร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร, ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด, รังสีรักษา

บทคัดย่อ

     กรณีศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับการมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยชายไทย อายุ 49 ปี มาด้วยอาการสำคัญ ประมาณเดือนเมษายน 2566 มีอาการอาเจียนหลังรับประทานอาหารเป็นบางครั้ง พฤษภาคม 2565 เริ่มเป็นถี่ขึ้น น้ำหนักลดลง   ไปตรวจที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ทำ CT chest (29 มิ.ย.66): long segmental circumferential irregular enhancing wall thickening with luminal narrowing of mid to distal esophagus, about 11 cm. in length, 4.3 x 3.1 cm. in trans axial dimension ทำ EGD with Bx.: well differentiated squamous cell carcinoma, refer โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พบรังสีแพทย์ plan RT 25 Fx/4500 cGy. วันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ป่วยมาตามนัดเพื่อเริ่ม RT พบว่า ผู้ป่วยมีอาการบวมบริเวณใบหน้าและแขนข้างซ้าย CXR::  Suspected mediastinal adenopathy. Minimal reticular opacity in RUL field and haziness in both lower lung. possibly pneumonitis มี Venous thrombosis มี risk PE จึงให้ Enoxaparin 0.6 ml sc OD และต่อเนื่องจนจำหน่ายอีก 30 วัน ซึ่งผู้ป่วยสามารถรับการรักษาด้วยการฉายรังสี ครบ 25 Fx/4,500 cGy. ตามแผนการรักษาและได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการวางแผนจำหน่าย และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน อย่างครบถ้วนรวมระยะเวลาการรับการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566–11 ตุลาคม 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 วัน

References

Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010; 127: 2893–917.

Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225–49.

Enzinger PC, Mayer RJ. Esophageal cancer. N Engl J Med 2003; 349: 2241–52.

Lepage C, Rachet B, Jooste V, Faivre J, Coleman MP. Continuing rapid increase in esophageal adenocarcinoma in England and Wales. Am J Gastroenterol 2008; 103: 2694–99.

Pohl H, Welch HG. The role of overdiagnosis and reclassification in the marked increase of esophageal adenocarcinoma incidence. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 142–46.

Imsamran W, Chaiwerawattana A, Wiangnon S, et al. Cancer in Thailand. Volume VIII, 2010- 2012.

Lagergren J, Bergstrom R, Lindgren A, Nyren O. The role of tobacco, snuff and alcohol use in the aetiology of cancer of the oesophagus and gastric cardia. Int J Cancer 2000;85:340-346.

Engel LS, Chow W-H, Vaughan TL, et al. Population attributable risks of esophageal and gastric cancers. J Natl Cancer Inst 2003;95:1404-1413.

Freedman ND, Abnet CC, Leitzmann MF, et al. A prospective study of tobacco, alcohol, and the risk of sophageal and gastric cancer subtypes. Am J Epidemiol 2007;165:1424-1433

Turati F, Tramacere I, La Vecchia C, Negri E. A meta-analysis of body mass index and esophageal and gastric cardia adenocarcinoma. Ann Oncol 2013;24:609-617.

Lagergren J, Lagergren P. Recent developments in esophageal adenocarcinoma. CA Cancer J Clin 2013;63:232-248.

Cossentino MJ, Wong RK. Barrett's esophagus and risk of esophageal adenocarcinoma. Semin Gastrointest Dis 2003;14:128-135.

Cameron AJ, Romero Y. Symptomatic gastro-oesophageal reflux as a risk factor for oesophageal adenocarcinoma. Gut 2000;46:754-755.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30