การพยาบาลผู้คลอดที่ติดเชื้อโควิด-19:กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • สมจิตร กัวริชิโอ

คำสำคัญ:

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19, แบบแผนทางด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน, ปฏิบัติการ พยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล, หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

บทคัดย่อ

การศึกษาการพยาบาลผู้คลอดที่ติดเชื้อโควิด-19 2รายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมแพโดยรวบรวม
ข้อมูลจากเวชระเบียน การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสังเกตทางวิดีโอคอลและกล้องวงจรปิดภายในห้องNegative
pressureวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตามแบบแผนทางด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน วางแผนปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
ผลการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ผู้คลอดที่ติดเชื้อโควิด-19มีภาวะปอดติดเชื้อ อายุครรภ์
ครบกำหนด เจ็บครรภ์เข้าสู่ระยะคลอดได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ดูแลในห้องNegative pressure ตลอด
การรักษา ทารกอยู่ใน Isolate room NICU ตลอดการรักษา กรณีศึกษาทั้ง 2 รายพบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่
เหมือนกัน 11 ข้อ รายที่ 1 มีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่แตกต่างเพิ่ม 1 ข้อ ทารกมีข้อวินิจฉัยที่แตกต่างกันตาม
สภาพปัญหาทารกรายที่ 1 มี 3 ข้อ รายที่ 2 มี 2 ข้อ ทั้งผู้คลอดและทารกได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
การดูแลคลอดและตามสภาพปัญหาที่พบของแต่ละราย ได้รับการพยาบาลอย่างระมัดระวังตามหลักการควบคุม
และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่พบการติดเชื้อของ
บุคลากรจากการปฏิบัติงานผู้คลอดและทารกนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจนพ้นระยะแพร่เชื้อ อาการผู้คลอด
และทารกดีขึ้นตามลาดับ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วางแผนการจำหน่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อเตรียมส่งผู้ป่วยไปกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อต่อที่บ้านให้ครบ 28 วัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02