ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับไม่ได้ คลินิกNCD โรงพยาบาล อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ประพริมพร สิงห์ทอง

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการใช้ยา, ผู้ป่วยเบาหวาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional analytic study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ คลินิกNCD โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงเท่ากับ 0.81 จาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 307 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยโดยใช้สถิติ chisquare
และ pearson’s product-moment correlation กาหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ คลินิก
NCD โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุมี(r=-0.171,
p=0.003), รายได้(r=0.186, p=0.001), ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานได้(r=-0.116, p=0.042), ระดับน้ำตาล
ในเลือดสะสม(HbA1C)(r=-0.117, p=0.04), การบริหารยาด้วยตนเอง(χ2=4.175, p=0.03) ปัจจัยการรับรู้ด้าน
สุขภาพภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้อย่างมีนัยยะสำคัญทางที่
สถิติที่ระดับ0.05(r=0.295, p=<0.001) เมื่อพิจารณาการรับรู้ด้านสุขภาพรายด้าน พบว่า การรับรู้โอกาสต่อการ
เกิดโรค(r=0.085, p=<0.01), การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ(r=0.459, p=<0.001), การรับรู้อุปสรรค(r=-0.324, p=
<0.001), การรับรู้สิ่งกระตุ้นให้ปฏิบัติ(r=0.292, p=<0.001) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้อย่างมีนัยยสำคัญทางที่สถิติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02