การพยาบาลผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังที่มีภาวะปอดติดเชื้อร่วมกับมีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • นุชนาจ เนตรบุตร

คำสำคัญ:

การพยาบาล, พิษสุราเรื้อรัง, ภาวะปอดติดเชื้อ, ภาวะหายใจล้มเหลว

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังที่มีภาวะปอดติดเชื้อร่วมกับมีภาวะ
หายใจล้มเหลว
ผลการศึกษา : กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 67 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2564 ด้วยอาการซึม ปลุกไม่ตื่น 10 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติดื่มสุราเป็นประจา เป็นโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง แรกรับ ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมาก ระดับออกซิเจนในร่างกาย 90% ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ มีภาวะ
น้ำตาลในเลือดต่า (16 mg/dl) ให้การพยาบาลป้องกันภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
แก้ไขความไม่สมดุลของสารน้าและเกลือแร่ ผู้ป่วยมีอาการสับสน กระสับกระส่าย ส่งทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
พบ lacuna infarction แก้ไขอาการขาดสุราด้วย Diazepam 10 mg ทางหลอดเลือดดาทุก 4 ชั่วโมง ร่วมกับยา
วิตามินบี 1 100 mg ทางหลอดเลือดดาวันละ 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน หลังการดูแล 2 วัน ถอดท่อหายใจได้เปลี่ยนให้
ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (HFNC) เริ่มให้จิบน้า และรับประทานอาหารได้ตามลาดับ ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สอน
การไอขับเสมหะที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะหายใจล้มเหลว สร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยหยุดดื่มสุรา
จำหน่ายกลับบ้านได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 6 วัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02