การพยาบาลมารดามีภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอดที่ได้รับการตัดมดลูก : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • วยุรี ก้อนทอง

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ภาวะช็อก, การตกเลือดหลังคลอด, การผ่าตัดมดลูก

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการพยาบาลมารดามีภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอดที่
ได้รับการตัดมดลูก
ผลการศึกษา : กรณีศึกษาหญิงไทย อายุ 25 ปี ตั้งครรภ์ครั้งแรก เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหลังคลอด
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ด้วยอาการหลังคลอดบุตร มีเลือดออกทางช่องคลอด 750 ซีซี ความดันโลหิต
ต่ำลง 80/50 มิลลิเมตรปรอท ตรวจพบความแข็งตัวของเลือดผิดปกติ แพทย์วินิจฉัยตกเลือดหลังคลอดและมี
ภ าวะลิ่มเลือดแพ ร่กระจายใน ห ลอดเลื อด ได้รับ การผ่าตัด Explored laparotomy with total
hysterectomy ให้การพยาบาลตั้งแต่แรกรับ จนถึงดูแลเข้าห้องผ่าตัด มารดาไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ
ช็อก ย้ายดูแลต่อที่ห้องผู้ป่วยหนัก 2 วัน หลังผ่าตัดยังเสี่ยงต่อภาวะช็อกซ้่า มีภาวะซีด ดูแลควบคุมสารน้่า ให้
เลือด บริหารยาเพื่อแก้ไขภาวะช็อกจนปลอดภัย ระยะพักฟื้น ผู้ป่วยมีอาการปวดแผล และเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่
บาดแผล ให้การบ่าบัดความปวดและดูแลบาดแผลอย่างถูกวิธี ไม่พบการติดเชื้อ มีอาการดีขึ้นตามล่าดับ
จ่าหน่ายมารดาได้ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาลจ่านวน 6 วัน หลังการ
จ่าหน่าย ติดตามการรักษามารดาไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02