การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพัทลุง

ผู้แต่ง

  • สุนทร คงทองสังข์

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการเชิงเครือข่าย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.
สต.ติดดาว ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพัทลุง และเพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพัทลุง เก็บ
ข้อมูลกับผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 124 คน แบ่งการ
ดำเนินการเป็น 4 ระยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565 เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ paired t – test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า หลังดำเนินการการบริหารเชิงเครือข่ายเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพัทลุงในกลุ่มพี่เลี้ยงระดับอำเภอในจังหวัดพัทลุงดีกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p<.001) ส่วนการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลพบว่าหลังการดำเนินการการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลดีกว่าก่อนดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<.001) ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดำเนินการและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02