ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ช่วงปี พ.ศ.2559 - 2563

ผู้แต่ง

  • ชัยชาญ โพธิ์แจ่ม

คำสำคัญ:

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นการ
รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง จากเอกสาร แผนงาน ในการดำเนินการจัดการพลังงาน ในเรื่องนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ แนว
ทางการปฏิบัติ เพื่อนามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงคุณภาพ และยังมีการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า จากใบ
เรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าของหน่วยบริการที่
เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2559-พ.ศ.2563 เพื่อนำมาเปรียบเทีบบผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังดำเนินการจัดการพลังงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานพลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ช่วงปี พ.ศ.
2559-2563 หลังจาก มีการกำหนดนโยบาย และมีเป้าหมายลดใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละปี ร้อยละ 7.99, 9.07, 10.31, 11.52
และ 3.94 ตามลำดับ มีการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามแผนที่กำหนดไว้ พบว่าสามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้า
ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ได้ร้อยละ 24.50, 33.74, 36.18, 36.47 และ 39.78 ตามลำดับ
ปัจจัยที่สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ คือผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในเรื่องออกนโยบาย และกำหนดเป้าหมาย
ชัดเจน บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และทีมงานด้านการจัด
การพลังงานเป็นผู้ดำเนินการออกมาตรการได้ครอบคลุม มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว และมีการติดตามการดำเนินการมาตรการตาม
แผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ โดยการบารุงรักษาตามกำหนดเวลา การเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงทดแทนของเดิม การลดชั่วโมงการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ใช้เงินลงทุนรวม 1,127,164.66
บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 0.33 ปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ ใช้เงินลงทุน 1,423,800 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.38 ปี เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนระยะยาว
มากกว่า 10 ปี มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างโดยการเปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูงทดแทนของเดิม ใช้
เงินลงทุนรวม 229,020 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 0.48 ปี ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ช่วงปี พ.ศ.2559-2563 ถือว่าสัมฤทธิ์ผลในระดับที่น่าพอใจเป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02