การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน “เอื้อบุญนาโก” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • อาทิตย์ เหลาสุภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ทิวาพร วุฒิสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

เอื้อบุญนาโก, การพัฒนากระบวนการ, การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ศึกษาและพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน “เอื้อบุญนาโก” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะเวลาในดำเนินการวิจัย ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 45 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคีเครือข่าย 244 คน เก็บข้อมูลจากการ Focus Group และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics ) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution ) ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x̄ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) F-test ด้วยเทคนิค One way ANOVA Dependent t-test และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการเกิดเหตุจิตเวชฉุกเฉินลดลงอย่างต่อเนื่อง จากในปี 2562 มี 4 ครั้ง ปี 2563 มี 3 ครั้ง และ ปี 2564 มี 2 ครั้งตามลำดับ จำนวนเหตุการณ์จิตเวชฉุกเฉิน พบว่า ตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนเหตุการณ์ลดลง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุมชนสามารถจัดการเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความเข้าใจในบทบาทการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ของภาคีเครือข่าย และความเข้าใจในบทบาทการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนของภาคีเครือข่าย พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดและไม่พบความแตกต่างระหว่างภาคีเครือข่าย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02