การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน “เอื้อบุญนาโก” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตeบลนาโก อeเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโก อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

เอื้อบุญนาโก, การพัฒนากระบวนการ, การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและปัญหาผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
ศึกษาและพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน “เอื้อบุญนาโก” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนา
โก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะเวลาในดำเนินการวิจัย ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน
2565 รวมทั้งสิ้น 45 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคีเครือข่าย 244 คน เก็บข้อมูลจากการ Focus Group และ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics ) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (
Frequency Distribution ) ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x̄ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
S.D.) F-test ด้วยเทคนิค One way ANOVA Dependent t-test และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการเกิดเหตุจิตเวชฉุกเฉินลดลงอย่างต่อเนื่อง จากในปี 2562 มี 4 ครั้ง ปี
2563 มี 3 ครั้ง และ ปี 2564 มี 2 ครั้งตามลำดับ จำนวนเหตุการณ์จิตเวชฉุกเฉิน พบว่า ตั้งแต่ ปี 2561 จนถึง
ปัจจุบันมีจำนวนเหตุการณ์ลดลง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุมชนสามารถจัดการเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่
ตารวจ ความเข้าใจในบทบาทการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ของภาคีเครือข่าย และความเข้าใจในบทบาทการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนของภาคีเครือข่าย
พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดและไม่พบความแตกต่างระหว่างภาคีเครือข่าย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02