การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับมีภาวะช็อค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

ผู้แต่ง

  • นงเยาว์ จุลวงษ์

คำสำคัญ:

การตั้งครรภ์นอกมดลูก, การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับมีภาวะช็อค

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตั้งครรภ์
นอกมดลูกร่วมกับมีภาวะช็อค จานวน 2 ราย
วิธีการศึกษา : กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์นอกมดลูก เปรียบเทียบ 2 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปากช่อง
นานา ป2ี 564 โดยศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย การซักประวัติผู้ป่วยและญาติ ได้ใช้แบบประเมิน 11 แบบแผน ของกอร์
ดอนนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการนากระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน มาใช้เป็นมาตรฐานในการให้การพยาบาลผู้ป่วย
ผลการศึกษา ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย แพทย์วินิจฉัย เป็น Ectopic pregnancy with hypovolumic shock ผู้ป่วยได้รับ
การผ่าตัด Explored laparotomy with Right Sulpingectomy ได้รับการักษาและให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล 5 ขั้นตอน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ไม่พบภาวะแทรกซ้อน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15