กรณีศึกษา: การพยาบาลผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในโรงพยาบาลชุมชน

ผู้แต่ง

  • มัญธกานต์ ตันติไพศาลกิจ

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพยาบาลตามแบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์
ดอนในผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในบริบทโรงพยาบาลชุมชน วิธีการศึกษาประวัติผู้ป่วย บันทึกทางการพยาบาล
บันทึกทางการแพทย์ การสัมภาษณ์ประวัติจากญาติ รวมถึงการตรวจร่างกายและให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การ
ปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล
ผลการศึกษา กรณีศึกษาที่ 1 เพศหญิง อายุ 39 ปี ไม่มีประวัติโรคประจาตัว อาการนาส่งโรงพยาบาลคือ มี
อาการไอ มีไข้ วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การขาดรายได้ อาการอื่นๆคือ ปวดท้อง เมื่อรับการรักษาที่ห้องแยก
โรงพยาบาล ผลลัพธ์สุดท้ายจำหน่ายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาที่ 2 เพศชาย อายุ 53 ปี โรคประจำตัวคือ
โรคเบาหวาน เป็นผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงจึงได้รับการตรวจโดยไม่มีอาการอื่นๆ เมื่อเข้ารับการรักษา พบว่ามี
ภาวะแทรกซ้อน อาการแสดงคือ เหนื่อย หายใจไม่เต็มอิ่ม พบระดับออกซิเจนในกระแสเลือด น้อยกว่า 95% มี
พยาธิสภาพที่ปอด ผลลัพธ์สุดท้ายคือส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัด
การพยาบาลผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 พยาบาลต้องคำถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึด
หลักการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับผู้ป่วยในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเพื่อการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15