การประเมินผลการจัดตั้ง Community Isolation ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • สุมาลี นีละพันธ์

คำสำคัญ:

การประเมินผล, Community Isolation อำเภอบ้านไผ่, โรคโควิด 19

บทคัดย่อ

การวิจัยประเมินผลนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของอำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้กรอบแนวคิด CIPP Model (2003) เพื่อ ประเมินความสำเร็จการจัดตั้ง Community
Isolationในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน และศึกษารูปแบบการจัดตั้ง Community Isolation
ศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ถึงสิงหาคม 2565 พื้นที่ศึกษา คัดเลือกจาก Community Isolation ที่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองเพีย บ้านลานและหนองน้ำใส กล่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารระดับอำเภอ 2)ผู้บริหาร
ระดับตำบล 9 คน 3) เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน Community Isolation 31 คน 4) กลุ่มแกนนำชาวบ้าน 9 คนและ 5)
กลุ่มผู้รับบริการ HICI 443 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1)แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับอำเภอ
และตำบล (2)แบบสอบถามความคิดเห็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ์ และการดำเนินงานการจัดตั้ง
Community Isolation (3)แนวทางสนทนากลุ่มแกนนำ และ(4)แบบเก็บข้อมูลผู้รับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า1) ด้านบริบท หลังจากรับนโยบายระดับจังหวัด เครือข่ายอำเภอบ้านไผ่ มีการประชุมเพื่อ
นำสู่การปฏิบัติ มอบหมายความรับผิดชอบระดับปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามผู้ติดเชื้อสู่ระบบHICI มี Cup manager
ได้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ /นักระบาดวิทยา/แพทย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ติดตาม
เยี่ยมการปฏิบัติงานในCommunity Isolation ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 2) ด้านปัจจัยนำเข้า ความพร้อมของ
ทรัพยากร ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในภาพรวมไม่เพียงพอ 3) ด้านกระบวนการ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มีการสำรวจข้อมูล ประเมินปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลและหาทางแก้ไขร่วมกัน ประชุมร่วมกันเป็นระยะ ๆ
มีการบูรณาการแผนงาน (ร้อยละ 66.6) ชี้แจงแนวทาง แบ่งบทบาทหน้าที่ มีเครือข่ายชุมชนเป็นต้นทุนทางสังคมที่มี
อยู่มาร่วม หารือ กำหนดบทบาท จัดขอรับบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ ทำให้ผ่านอุปสรรคได้ 4) ด้านผลผลิต พบว่า ผู้
ติดเชื้อที่เข้า Home Isolation และ Community Isolation ได้มีที่อยู่กักตัว และได้รับบริการอย่างเป็นระบบ ผู้ติด
เชื้อหายดีกลับบ้านได้ ไม่มีผู้ติดเชื้อหลังดำเนินการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15