การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • เกษมสุข กันชัยภูมิ

คำสำคัญ:

รูปแบบการแก้ไขปัญหา, อุบัติเหตุทางถนน, เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วมโดย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน 3 ระยะ คือ
(1) ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (2) พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม (3) การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง คือ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอคอนสวรรค์ และประชาชนที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามรูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วมโดย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ paired t – test ที่ระดับนัยสำคัญ
.05
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ คือ PM C2 Model ประกอบด้วย (1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (P= Public Relations) (2) การจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
(M=Management) (3) การสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านอุบัติเหตุในระดับอำเภอ (C=Connection) และ (4) การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยการจราจร (C= Change)
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
จราจรหรือผู้ที่ฝ่าผืนกฎจราจรหลังการปรับเปลี่ยนดีกว่าก่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15