วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • อรพิณท์ ฟักแฟง

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระดี จำนวน 184 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลาก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบนวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ กาหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและปัจจัยด้านการได้รับคาแนะนำจากบุคลากร
สาธารณสุขอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรด้านสุขภาพและปัจจัยด้านการได้รับการกระตุ้น
เตือนจากสมาชิกในครอบครัวระดับปานกลาง พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ คือ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรด้านสุขภาพ (Beta = 0.312)
รองลงมา คือ การได้รับการกระตุ้นเตือนจากสมาชิกในครอบครัว (Beta = 0.227)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15