รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้แต่ง

  • ชัย ทองผา

คำสำคัญ:

รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ และศึกษารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร มีระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน ปี 2564 รวม 12 เดือน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จานวน
180 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics ) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ได้แก่ Dependent t-test และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (กันยายน
2564) โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 กับ เดือน กันยายน 2564 พบว่า โดยรวม
และรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ เดือน กันยายน 2564 มีพฤติกรรม
สุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ดีกว่า เดือน ตุลาคม 2563

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15