ระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR TB) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ชัยวัฒน์ ฟ้าสว่าง

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR TB) การมีส่วนร่วมของชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ชนิดรุนแรง (Pre XDR TB) ศึกษาความเข้าใจต่อระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR
TB) ของภาคีเครือข่าย และระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR TB) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง ธันวาคม
2562 รวม 4 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre
XDR TB) ในเขตอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ตัวแทน อปท. และ
ประชาชนในพื้นที่ จ้านวน 40 คน เก็บข้อมูลจากรายงานการสอบสวนโรค และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics ) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ( Frequency Distribution
) ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x̄ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) Dependent t-test และ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR TB) จำนวน 1 ราย ระดับความ
เข้าใจต่อระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR TB) ของภาคีเครือข่ายก่อนดำเนินการ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบความเข้าใจต่อ
ระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR TB) ของภาคีเครือข่าย ก่อนและหลังดำเนินการ
โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังดำเนินการมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนดำเนินการ ผู้ป่วยหายจากโรค (อัตราการักษาสำเร็จ 100%) ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้รับการคัดกรอง ครบ
100% ได้รับการดูแลจาก รพ.สต. อสม. อบต. เพื่อนบ้านไม่รังเกียจ ไม่ตีตรา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15