การส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรปลอดสารพิษ

ผู้แต่ง

  • พรทิพย์ ไชยสมเดช

คำสำคัญ:

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ, เกษตรปลอดสารพิษ, การส่งเสริม, ความรู้, ทัศนคติ, ทักษะ, การปฏิบัติ, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร
ปลอดสารพิษก่อนและหลังการส่งเสริม ทักษะการปฏิบัติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ.นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จานวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วม เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วย คู่มือ แผ่นพับ.
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดทักษะการปฏิบัติ และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมมีความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติ
อยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมนิสิต มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเพิ่มมากขึ้นก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และหลังการส่งเสริมนิสิต
มีทักษะการปฏิบัติ และมีความพึงพอใจในการส่งเสริมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-25