การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ศภาพร สายจำปา

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การคัดแยกขยะมูลฝอย, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบความรู้
และทัศนคติต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล บ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด จำนวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ แผ่นพับ แบบสอบถามความรู้และ แบบวัดทัศนคติ วิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} = 10.43) และหลังการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} =14.10) สำหรับ
ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติต่อการคัดแยกขยะอยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ (gif.latex?\bar{x} =2.14) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่
ในระดับเห็นด้วย (gif.latex?\bar{x} =2.82) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้และทัศนคติ พบว่า นักเรียนมีความรู้และทัศนคติต่อการ
คัดแยกขยะหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานการวิจัย ความรู้และทัศนคติหลังการส่งเสริมสูง
กว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม มีผลทาให้นิสิตมีความรู้และทัศนคติต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-26