การส่งเสริมการจัดการบ่อขยะมาตรฐาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • กนกวรรณ ศรีวิเศษ

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, บ่อขยะมาตรฐาน, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการจัดการบ่อขยะมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพจามเกณฑ์ 80/80
และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการจัดการบ่อขยะมาตรฐาน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการ
จัดการบ่อขยะมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ
บ่อขยะมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือและแผ่นพับการส่งเสริมการจัดการบ่อขยะมาตรฐาน
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือมีค่าเท่ากับ 92.00/81.53 และดัชนีประสิทธิผล (E.I) มีค่า
เท่ากับ .6406 สาหรับความรู้และทัศนคติต่อการส่งเสริมการจัดการบ่อขยะมาตรฐาน พบว่า ก่อนการส่งเสริมผู้เข้ารับการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมผู้เข้ารับการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังพบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้มากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย หลังการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-26