การส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชน ตามแนวคิดนิเวศวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ บุญสอน

คำสำคัญ:

ประเพณีบุญบั้งไฟ, การส่งเสริม, ความรู้, ทัศนคติ, นิเวศวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชนตาม
แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย.คือ.นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วม เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยประกอบด้วย คู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติต่อประเพณีบุญบั้งไฟ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ใน
ระดับดี หลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิต มีคะแนน
เฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย และ
หลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-26