การส่งเสริมการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกลบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • กิตติศักดิ์ วงอินตา

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การจัดการขยะ, วิธีการฝังกลบ, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกลบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
และดัชนีประสิทธิผล และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกลบ ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน ได้จากการสมัครเข้าร่วมการส่งเสริม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
คู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และPaired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกลบ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 93.56/83.11 และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.7159 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และก่อนการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และทัศนคติก่อนและหลัง
การส่งเสริมนิสิตมีความรู้และทัศนคติ หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27