การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างปลอดภัยในชุมชนบ้านดอนหัน หมู่ 9 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • จิรนันท์ หวานใจ

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, ปุ๋ยคอก, การผลิตข้าว, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย เพื่อจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการ
ใช้ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย ก่อนและหลังการส่งเสริมในชุมชนบ้านดอนหัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาวิจัย คือ ชาวบ้านบ้านดอนหัน หมู่ 9 จำนวน 30 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมการส่งเสริม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย คู่มือ แผ่นพับ แบบสอบถามความรู้ แบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านอยู่ในระดับพอใช้ (gif.latex?\bar{x} = 12.36) และหลังการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{x} =16.53) ทัศนคติก่อนการส่งเสริม
อยู่ในระดับเห็นด้วย (gif.latex?\bar{x} =2.34) และทัศนคติหลังการส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย (gif.latex?\bar{x} =2.72) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้
เข้ารับการส่งเสริมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้ารับการส่งเสริมมีความรู้และทัศนคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมนี้สามารถสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีในการใช้ปุ๋ยคอกผสม
จุลินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย จึงทำให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมมีความสนใจเป็นพิเศษทำให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาในทางที่ดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27