การส่งเสริมทักษะการตรวจวัดสภาพดิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้แต่ง

  • กนกวรรณ ทนุเสริม

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การตรวจวัดสภาพดิน, ความรู้, ทัศนคติ, ทักษะการปฏิบัติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการส่งเสริม และศึกษาทักษะการ
ปฏิบัติในการตรวจวัดสภาพดิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย คู่มือ แบบทดสอบความรู้ แบบ
วัดทัศนคติ และแบบวัดทักษะการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Paired t -test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปรับปรุง หลังการ
ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยมากว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการ
ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27