การส่งเสริมประเพณีสรงกู่คู่มหาธาตุ ชุมชนตามแนวคิดนิเวศวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • อมรรัตน์ ปาประโน

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, ประเพณีสรงกู่คู่มหาธาตุ, ความรู้, ทัศนคติ, นิเวศวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริมประเพณีสรงกู่คู่มหาธาตุ ของ
ชุมชน ตามแนวคิดนิเวศวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วมการส่งเสริม เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัยประกอบด้วย แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติต่อประเพณีสรงกู่คู่มหาธาตุ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่
ในระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27