การส่งเสริมการจัดการขยะโดยการใช้ถังขยะสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • อาทิตยา เวียงสมุทร

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การจัดการขยะ, ถังขยะ, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการจัดการขยะโดยการใช้ถังขยะให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการ
จัดการขยะโดยการใช้ถังขยะ ก่อนและหลังการส่งเสริม.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน
ได้จากการสมัครเข้าร่วมการส่งเสริม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้
และแบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมการจัดการขยะโดยการใช้ถังขยะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
80.00/81.33 และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.6440 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับดี หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังพบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ หลังการส่งเสริม
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนทัศคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมสามารถทาให้นิสิตเกิดความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะโดยการใช้ถังขยะ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27