การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน บ้านท่าไคร้ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • ทักษพร ทับทิม

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การส่งเสริมสุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวาน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน บ้านท่าไคร้ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานทั้งในเขต ได้ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 56 ราย ที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย เครื่องมือที่ใซ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน บ้านท่าไคร้ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานอย่างเป็นระบบ มีคู่มือในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน มีระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทีมเจ้าหน้าที่และทีมสหวิซาชิพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการพัฒนา แนวทางสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ก่อนการพัฒนาศักยภาพพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งขั้นตอน นี้อยู่ในกระบวนการวางแผน (Plan) ระยะที่ 2 เป็นการปฏิบัติจริงในผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ใน กระบวนการปฏิบัติ (Do) ร่วมกับกระบวนการสร้างเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานและพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยใช้เอกสาร/คู่มือการส่งเสริมสุขภาพ และระยะที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินหลังการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) ซึ่งกระบวนการทุกกระบวนการได้สังเกตการมิส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม กิจกรรม สะท้อนผลการดาเนินการวิจัย โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งหลังการดำเนินงานพบว่าเกิดความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานโดยรวมคิด เป็นร้อยละ 85 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ในครั้งนี้เกิดจากการพัฒนาจากข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ผ่านแนวทางการจัดการคุณภาพ และการสร้างการมิส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จนทำให้ได้รูปแบบที่มิความเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27