การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ผู้แต่ง

  • สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ

คำสำคัญ:

cervical cancer, participatory and social support

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27