แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาฟันแท้ผุในโรงเรียน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • พัชรีภรณ์ มะโนมัย

คำสำคัญ:

ปัญหาฟันแท้ผุ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research: AR) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาฟันแท้ผุในโรงเรียน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จำนวนทั้งหมด 129 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และ สถิติ t test ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียน มีฟันปกติ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78 เหงือกอักเสบ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15 ที่ต้องรักษาเร่งด่วน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ฟันผุ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 ให้บริการอุดฟัน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 47.28 นักเรียนที่ยังไม่ได้รับบริการอุดฟัน มี 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 มีการป้องกันฟันแท้ผุในฟันแท้ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 56.52 นักเรียนมีความรู้ เรื่องทันตสุขภาพก่อนและหลังการอบรม เป็นร้อยละ 51.93 และ 83.72 ตามลำดับ และความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วน พฤติกรรมการแปรงฟันของนักเรียนที่ถูกต้องโดยการให้เคี้ยวเม็ดสีย้อมฟันหลังการแปรงฟันเพื่อประเมินความสะอาดหลังการแปรงฟันพบว่าไม่ติดสี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และแปรงฟันอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 36.43 ต้องมีการปรับปรุงการแปรงฟันร้อยละ 57.36 พฤติกรรมการแปรงฟันของนักเรียนหลังอบรม มีพฤติกรรมการแปรงฟันที่ดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28