ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน อายุระหว่าง 15-59 ปี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • วันชัย เรืองวิชญกานต์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน อายุระหว่าง 15-59 ปี เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ศึกษา คือประชาชน อายุระหว่าง 15-59
ปี เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 339 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ได้แก่การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ไคสแควร์ (Chi – Square)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน อายุระหว่าง 15-59 ปี เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ
อาชีพ จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มีบิดา มารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ่นว่า ดุด่ากันในครอบครัวการถามทุกข์สุขกันของคนในครอบครัว และครอบครัวมีการทำกิจกรรมร่วมกันปัจจัยสิ่งกระตุ้นภายนอกเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ้นด้านราคา สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจำหน่ายและส่งเสริม
การขาย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับพฤติกรรมด้านความถี่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัจจัยทางจิตวิทยา การจูงใจอยากรู้อยากลองความเชื่อ ทัศนคติ สุราสามารถแก้ปัญหาได้ การมีเวลาว่างมากเกินไปความเครียดความกดดันต่างๆ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมเครื่องดื่มชนิดอื่น ดื่มผสมโซดา ดื่มผสมน้ำเปล่า ผสมโซดาน้ำ ปัจจัยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆบ้าน/ที่พักของตนเองที่ทำงาน ตอนเลิกงานระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28