ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของนิสิตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์ แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ปริยดา ปิยกุลมาลา
  • กิตติศักดิ์ เทพวงษา

คำสำคัญ:

ภาวะโภชนาการเกิน,, นิสิตแพทยศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของนิสิตแพทย์และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนิสิตแพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ผลการศึกษา พบว่าผู้ที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.18 พบมากในเพศชาย (ร้อยละ 59.26) อายุ 23 ปี (ร้อยละ 51.85) ระดับชั้นปีที่ 6 (ร้อยละ 40.74) ไม่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 81.48) ผลการ
ทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าปัจจัยในระดับบุคคลที่มีผลต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกิน คือ เพศชาย(p =0.03) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ การรับประทานอาหารจานด่วน(p = 0.023) และ การรับประทานอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป(p = 0.029) และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ การสูบบุหรี่ (p = 0.047) การ
รับประทานอาหารเสริม เช่น วิตามิน แร่ธาตุสารอาหารในรูปแคปซูล (p = 0.004) และ การทำงานนั่งโต๊ะเคลื่อนไหวน้อย (p = 0.038)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28