แนวทางการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลคำม่วง

ผู้แต่ง

  • อรรคพล ภูผาจิตต์

คำสำคัญ:

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย และการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลคำม่วงในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยแยกเก็บตัวอย่างตามประเภทของการวิเคราะห์ วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (วิเคราะห์ในพารามิเตอร์ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก) วิเคราะห์หาโลหะหนัก (Cr, Pb, Cd) ตรวจวัดค่า Cl2 residual เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2559 และวิเคราะห์รูปแบบการใช้น้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้น้ำเพื่อการเกษตร มี 2 พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ Cl2 residual และ Fecal coliform bacteria ส่วนการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลคำม่วง ได้แก่ กิจกรรมรดสนามหญ้าหรือบริเวณสวนหย่อม กิจกรรมสำรองน้ำเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน กิจกรรมใช้ในการล้างทำความสะอาด และกิจกรรมใช้ในห้องน้ำในชักโครก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28