ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาสามัญแผนปัจจุบันชนิดยาแก้ปวดลดไข้ของผู้ดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • วัศพล ทองสมบูรณ์

คำสำคัญ:

การใช้ยาสามัญแผนปัจจุบัน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูลในผู้ดูแลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลา 1 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ.2559 และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนา และ chi – square ผลการศึกษาพบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 96.63) ผู้ดูแลผู้ป่วยใช้ยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวดเป็นกังวลกลัวโรคแทรกซ้อนอื่นๆ (ร้อยละ 97.5) และใช้วิธีการนวดแก้ปวดเมื่อยนอกจากยาแก้ปวด(ร้อยละ 91.5) และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกการรักษาเบื้องต้นในการบรรเทาอาการปวดได้แก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ อายุ และจำนวนครั้งที่เคยมาใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28