การสัมผัสฝุ่นละอองของประชาชนชุมชนเผาถ่าน : กรณีศึกษา บ้านคำบอน ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • พงศกร ชาวเชียงตุง

คำสำคัญ:

การสัมผัสฝุนละออง, การรับรู้การสัมผัส, การรับรู้อันตราย, พฤติกรรมการป้องกันตนเอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสัมผัสฝุ่นละอองในอากาศของประชาชนชุมชนเผาถ่าน กรณีศึกษา : บ้านคำบอน ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุํมตัวอยำงที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือนของบ้านคำบอน ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาจากการ
สมัครใจ จำนวน 105 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการสัมผัสฝุ่นละออง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คำเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวำ การสัมผัสฝุ่นละอองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.30±0.66) ในด้านการรับรู้การสัมผัสฝุนละอองในอากาศอยู่ในระดับมาก
(3.83±0.60) ด้านการรับรู้อันตรายจากฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง (3.05±0.68) และด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองฝุ่นละอองในอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (3.02±0.70)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28