การส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และอนุรักษ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้แต่ง

  • อดิเรก โมวังหาญ

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การเลี้ยงหมูป่าคอก, ประสิทธิภาพ, ค่าดัชนีประสิทธิผล, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุํงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และอนุรักษ์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และอนุรักษ์และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการ
ส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และอนุรักษ์ก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอยำงที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน30 คน ได้มาจากการสมัครใจเข้ารํวมการส่งเสริม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยคู่มือและใบความรู้การส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และอนุรักษ์แบบทดสอบความรู้และแบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีประสิทธิผล คำความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและPaired t-test จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือมีค่าเท่ากับ 86.00/84.50 และมีดัชนีประสิทธิผล(E.I) เท่ากับ 0.5350 หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความก้าวหน้าในการมีความรู้ร้อยละ 53.50 สาหรับความรู้และทัศนคติต่อการเลี้ยงหมูป่าคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และอนุรักษ์ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{x} = 13.33) และหลังการการสํงเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก (gif.latex?\bar{x} =16.90) ทัศนคติก่อนการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย(gif.latex?\bar{x} = 2.45) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย(gif.latex?\bar{x} = 2.88) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ และทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบวำ นิสิตมีความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คูํมือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าคอกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และอนุรักษ์ มีผลทำให้ความรู้ และทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28