ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขต อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ชยุต หิรัญรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross–sectional Descriptive Research)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและทีมสุขภาพ สุมตัวอย่างแบบชั้นภูมิ แล้วสุ่มอย่างง่ายแบบสุ่มจับออกแต่ล่ะกลุ่มประชากร เก็บข้อมูลโดยผู้ร่วมวิจัยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม หลังจากได้รับอนุมัติจริยธรรม และการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 เก็บข้อมูลระหว่าง 1-30 เมษายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และใช้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

     พบว่า ปัจจัยบริการ จัดให้บริการที่ชุมชุนที่มีผลกับผลการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐานงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การให้คาแนะนา p-value 0.024 (95% CI =0.04 - 0.59) การจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวาน p-value 0.001 (95% CI =0.17 - 0.60) การจัดแผนการรักษาสอดคล้องวิถีชีวิต p-value 0.037 (95% CI =-0.058 -- 0.001) ให้บริการที่หน่วยบริการที่มีผล ได้แก่ การมีส่วนร่วมการวางแผนการรักษาของผู้ป่วย p-value 0.006 (95% CI =0.07 - 0.47) ผู้ป่วยได้รับคำแนะนา p-value 0.046 (95% CI =0.002 - 0.25) ให้บริการที่หน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิ มีผลที่ดีกว่าบริการในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p-value <0.001 (95% CI =1.87 - 2.60) การจัดการโรคเบาหวานโดยใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่พบปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพการดูแลโรคเบาหวานตามเกณฑ์มาตรฐานงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ผู้เกี่ยวข้องควรนำเอามาปรับปรุงและเสริมสร้างการพัฒนาโดยดำเนินการทีละขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และใช้เวลาสักนานระยะ จึงจะเห็นผลมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-06