ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่ง

  • ปราณี ศรีสงคราม โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  • สุภาณี วาจาดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินปัก จังหวัดลพบุรี
  • นพรัตน์ จันทร์ฉาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายห้วยแก้ว จังหวัดลพบุรี

คำสำคัญ:

โปรแกรมการจัดการตนเอง, พฤติกรรมการจัดการตนเอง, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, ระดับน้าตาลในเลือด

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง (The Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินปักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายห้วยแก้ว จำนวนกลุ่มละ 30 คน ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มต้วอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบติดตามและประเมินตนเอง และเครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

     ผลการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองในภาพรวมของกลุ่มทดลองหลังเข้าโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=3.48 , p < .001) และพฤติกรรมการจัดการตนเองรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองในด้านอาหารกลุ่มทดลองหลังเข้าโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t=2.96 , p < .05) ส่วนพฤติกรรมการจัดการตนเองด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่าง ระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มทดลองหลังเข้าโปรแกรมต่ำกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=5.9 , p < .05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-06