การประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกระบี่

ผู้แต่ง

  • นงลักษณ์ ลีลาสุธานนท์

คำสำคัญ:

การดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเมินผลขณะดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ก่อนและหลังได้รับการดูแล และปัญหาอุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดกระบี่ โดยการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ paired t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร้อยละ 94.4 เห็นด้วยต่อนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง และดูแลตนเองไม่ได้ ร้อยละ 30.3 และ 77.2 ต้องการให้ทีมดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร้อยละ 45.9, 33.3 และ 20.8  ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับมาก น้อย และปานกลาง ตามลำดับ ร้อยละ 83.3 มีการดำเนินงานในระดับสูง ร้อยละ 47.2 มีส่วนร่วมจากทีมดูแลผู้สูงอายุชุมชนและอำเภอ ในระดับมาก ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง และผู้ที่ดูแลตนเองไม่ได้ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีกว่าก่อนได้รับการดูแลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) และมีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลในระดับระดับมาก ร้อยละ 40.7 และ 38.0 ตามลำดับ  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีความพึงพอใจต่อการดูแลผู้สูงอายุในระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ 37.5 และ 51.4 มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคือ ขาดเครื่องมือ / อุปกรณ์ มีเจ้าหน้าที่น้อย / ภาระงานมาก ร้อยละ 11.1 และ 7.0 จากผลการวิจัยนี้ ควรดำเนินนโยบายนี้ต่อไป พร้อมพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30