การศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในคลินิกโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • พวงเพชร ชูจอหอ พยาบาลวิชาชีพ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมอง, ระดับความเสี่ยง

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในคลินิกโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้รับบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาลโนนไทย ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตอาเภอโนนไทย จำนวน 10 ตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และข้อมูลระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้คะแนนนตามเกณฑ์ การให้คะแนนแต่ละข้อของแบบประเมิน รวบรวมคะแนน และแบ่งกลุ่มระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑ์คะแนน จากนั้นแจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และนำเสนอตารางแสดงผลการวิจัย

     ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในคลินิกโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาลโนนไทย อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ร้อยละ 65.24 ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ร้อยละ 19.25 แม้ว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะสะท้อนว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ แต่หากผู้รับบริการยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงระดับสูง และเกิดความพิการ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15