ผลของการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • บุญสม คุ้มกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
  • ปุญญิศา วัจฉละอนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง, โรคไตวายเรื้อรัง, ทฤษฎีระบบ PDCA

บทคัดย่อ

     การวิจัยและพัฒนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบของ เดมมิ่ง PDCA รูปแบบการวิจัย ดำเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะแรก ดำนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมสุขภาพ และผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลโนนสูง จำนวน 942 คน ทำการสุ่มแบบไม่เฉพาะเจาะจง วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบความพึงพอใจ ประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่พัฒนาขึ้นจากแนวปฏิบัติของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย ได้พัฒนาจากแนวปฏิบัติจนได้ประกาศใช้รูปแบบ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบของเดมมิ่ง PDCA ประกอบด้วยคู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง การพยาบาลดูแล
ผู้ป่วยโรคไต ตัวชี้วัดผลลัพธ์การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังใช้รูปแบบแนวคิดโดยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบของเดมมิ่ง PDCA ระยะที่ 2 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง คือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังรับการรักษาที่แผนกคลินิกชะลอไตวายเรื้อรังโรงพยาบาลโนนสูง จานวน 942 ราย และ ให้การดูแลรักษาโดยใช้การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะ เวลา 6 เดือน เก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยใช้แบบวัดผลลัพธ์ทางคลินิก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและร้อยละ

     ผลการวิจัย ทีมสุขภาพความพึงพอใจในระดับดี ประเมินแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับดี ผลของการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังพบว่า ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ค่าการกรองของไต ค่าความดันโลหิต การทางานของไต ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ข้อเสนอแนะการวิจัยชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ที่สามารถดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ส่งผลลัพธ์ที่ดีทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลโนนสูง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15