การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน ตำบลบางปะกง

ผู้แต่ง

  • กนกศรี จาดเงิน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางปะกง
  • ศิพัฒน์กร เชื่อภักดี กลุ่มยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลบางปะกง

คำสำคัญ:

กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน สำหรับภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน ตำบลบางปะกง กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ภาคีเครือข่ายในชุมชนตำบลบางปะกง จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดลองกระบวนการได้แก่ ผู้ป่วยจิตเวชอาการกาเริบซ้ำภายใน 3 เดือน จำนวน 17 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรู้ ทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.80 0.82 ตามลำดับ แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าความเชื่อมั่นที่ 1.00 และ รายงานการติดตามดูแลผู้ป่วย จิตเวชในชุมชน เปรียบเทียบผลลัพธ์ ด้านต่างๆ ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples)

     ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการนากระบวนการ ฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้หลังการอบรมเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาสาสมัครสาธารณสุขมีคะแนนทักษะการประเมินผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน และอัตราลดลงของอาการกาเริบซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเวชมีเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 94.33 และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ร้อยละ 80 จากผลการศึกษากระบวนการ ฯ ดังกล่าว ส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอาการกำเริบและการกลับเป็นซ้าที่รุนแรง ดังนั้นผลการวิจัยนี้สามารถนาไปเป็นตัวอย่างกระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเวชในชุมชนอื่น ๆ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15