เด็กหญิงเอกับเด็กหญิงบี (นามสมมุติ) : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • นุสรา สว่างศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม

บทคัดย่อ

     กรณีศึกษานี้ เพื่อนำเสนอแนวทางกระบวนการและขั้นตอนรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ และเพื่อนำเสนอแนวทางการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ จากกรณีศึกษา 2 ราย ตามแนวทางกระบวนการและขั้นตอนรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ประกอบด้วย การรับแจ้งเบื้องต้น (Intake Process) การแสวงหาข้อเท็จจริง (Fact finding) การประเมินสภาวะของผู้รับบริการ ( Assessment) การกำหนดเป้าหมายและแผนบริการ (Care Plan / Planning) การดำเนินการ (Implementation) การติดตามผลการดำเนินงาน (Output) การส่งต่อ (Referral System) และ การทำงานสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team-MDT) ผลการดำเนินงานพบว่า จากการดำเนินงานที่นักสังคมสงเคราะห์ได้ทำนั้น เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับเครือข่ายทางสังคมที่ได้ประสานงานให้
ความร่วมมือ ทาให้การดำเนินงานราบรื่น และบรรลุตามแผนที่วางไว้ทุกประการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15