การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานประกอบการ

ผู้แต่ง

  • รัชนี ไชยดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์อาชีวอนามัยในสถานประกอบการกำหนดแนวและพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพของสถานประกอบการ มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2562 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานสถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ปี 2560 จำนวน 21 แห่ง 463 คน ปี 2561 จำนวน 30 แห่ง 421 คน และ ปี 2562 จำนวน 22 แห่ง 986 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพของพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

     ผลการศึกษาพบว่า ผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2562 พนักงานมีสมรรถภาพการมองเห็นปกติ ร้อยละ 77.59 สมรรถภาพการได้ยิน ปกติ ร้อยละ 64.99 และสมรรถภาพปอด ปกติ ร้อยละ 94.82 ซึ่งมากกว่าจากปี 2560 และปี 2561 จากการจัดบริการในโรงพยาบาล พบว่า พนักงานมีสมรรถภาพการมองเห็นปกติ ร้อยละ 94.58 สมรรถภาพการได้ยิน ปกติ ร้อยละ 81.10 และสมรรถภาพปอด ปกติ ร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่า ปี 2560 และ ปี 2561 และผลการตรวจสุขภาพของพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2562 พบว่า BMI ปกติ ร้อยละ 40.00 Heamatocrit ปกติ ร้อยละ 91.76 FBS ร้อยละ 80.95 และโคเลสเตอรอล ปกติ ร้อยละ 56.77 โดยที่ Hematocrit , FBS มีแนวโน้มดีขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15