รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ปรีชา ศรีน้อยขาว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอกุดรัง

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ, การเว้นระยะห่างทางสังคม

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 74 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพรรณนา และ paired t-test

     ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม หลังดำเนินการ โดยรวมส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ 6 รองลงมา คือระดับ 4 และระดับ 5 ตามลำดับ และ ก่อนและหลังดำเนินการ โดยรวมและรายข้อทุกข้อ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังดำเนินการมีระดับความเข้าใจของบุคลากรมากกว่าก่อนดำเนินการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15