รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ไพรัช คำพรมมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ

คำสำคัญ:

พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 82 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และ paired t-test

     ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนดำเนินการ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกำลังกาย ด้านการผ่อนคลายความเครียด ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ด้านการใช้ยา และสมุนไพรพื้นบ้าน และด้านการป้องกันอุบัติเหตุ อยู่ในระดับ พอใช้ หลังดำเนินการ อยู่ในระดับ เหมาะสม และพฤติกรรมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนและหลังดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังดำเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนดำเนินการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15