การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้แต่ง

  • สุพัตรา สหายรักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • ภัทราวดี เทพสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

อาสาสมัครสาธารณสุข, ผู้จัดการรายกรณี, การดูแลผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

     งานวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเพื่อขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน จำนวน 20 คน ร่วมดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในเขตรับผิดชอบ จำนวน 48 คน โดยการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม (PAR) และใช้เทคนิค AIC ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความรู้ การสร้างแนวทางการพัฒนา การสร้างแนวปฏิบัติงาน และการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม แบบติดตามการดูแลและสรุปกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ แบบประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

     ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ผ่านการอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นทุกด้าน มากที่สุดในด้านความรู้การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (ร้อยละ 92.58) ส่วนความพึงพอใจของผู้สูงอายุ/ญาติต่อการได้รับการดูแล มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ (ร้อยละ 92.56) ทีมผู้ให้บริการมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23