การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ผู้แต่ง

  • ฐิติภัค อินทเสม

คำสำคัญ:

พฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนักเกิน การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

ภาวะน้ำหนักเกิน เป็นประเด็นระดับโลกที่หลายประเทศกำลังเผชิญร่วมกันซึ่งเป็นสาเหตุ ของค่าใช้จ่ายที่สูงและการมีคุณภาพชีวิตต่ำของประชากรโลก การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน คณะทำงานงานสุขศึกษา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำหน่วยงาน และบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จำนวน 40 คน ผู้ร่วมวิจัยทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติ และการสะท้อนผลกลับหลังจากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ดำเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2565 และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การบันทึกการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดำเนินงาน 9 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ปัญหา 2) ทบทวนตัวเอง 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ 5) จัดทำแผนปฏิบัติการ 6) ดำเนินการตามแผน 7) นิเทศติดตาม 8) ประเมินผล 9) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูล ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม มีระดับการมีส่วนร่วม และความพึงพอใจในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ได้รูปแบบ คือ 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) เพื่อนเตือนเพื่อน 3)เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 4) มีผู้นำพาฝึก ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุภาพแบบมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรที่มีภาวะโภชนาการเกินในครั้งนี้ คือ ความรู้ มีการสนับสนุนทางสังคม และมีผู้ช่วยกระตุ้นเตือนจึงจะทำให้มีจำนวนบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30