การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตลาดนาชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • เฉลิมชัย โบศรี -

คำสำคัญ:

ป้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19, การเฝ้าระวัง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  ตลาดนาชุม ตำบลโพธิ์เสด็จ   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดนาชุม ตำบลโพธิ์เสด็จ จำนวน 384 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และ พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจำแนกและจัดกลุ่มข้อมูล

              ผลการวิจัย รูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  ตลาดนาชุม หมู่ที่  3  ตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้อง (P: Participation) 2. การจัดวงปรึกษาหารือในการจัดการโรค โควิด-19 Mini EOC ระดับอำเภอ (C: COVID-19) 3. การจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D: Data Management) 4. การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 (N: Network) 5. การพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคในระดับอำเภอ/ตำบล (I: Investigation) 6. การสร้างการรับรู้การป้องกันโรค โควิด-19  (A: Awareness)  ส่งผลให้พฤติกรรมการป้องกันโรคของประชาชนอยู่ในระดับสูง โดยก่อนดำเนินงาน พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 323 คน ร้อยละ 85 หลังดำเนินงาน พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 374 คน ร้อยละ 98.42 มีพฤติกรรมการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.42 และแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยหลังดำเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนดำเนินงาน เท่ากับ 0.28

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30