การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 3

ผู้แต่ง

  • สมบูรณ์ สิงห์พรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามง่าม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

คำสำคัญ:

การตรวจสอบคุณภาพบัญชี

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงพยาบาลที่รับการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ทั้งหมด 7 แห่ง เก็บข้อมูลโดย Audit Planning, Audit Program และการตรวจสอบเนื้อหาสาระและยอดคงเหลือทางบัญชีตาม Audit Program ทั้งหมด 9 ประเด็น วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

     ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการพัฒนา ทาให้ มีระบบบัญชีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยบริการได้มีระบบการตรวจสอบบัญชีที่สามารถประเมินผลความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของข้อมูลบัญชี ทราบปัญหา ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลบัญชี หน่วยบริการมีระบบงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และมีระบบการตรวจสอบที่เป็นระบบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23