การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี แบบมีส่วนร่วม ตำบล เจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • เดชา วรสาร

คำสำคัญ:

โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายและศึกษา ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชน ในตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือน กลุ่มเสี่ยง ในตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 173 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t-test และ และ Wilcoxon sign rank test.

     ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ และทัศนคติ เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้าดี ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value เท่ากับ .000) โดยที่หลังดำเนินการความรู้ และทัศนคติ มีค่ามากกว่าก่อนดำเนินการ (t มีค่าเป็นลบ)และพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value น้อยกว่า .05 ทุกค่า) โดยที่หลังดำเนินการพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ มีค่ามากกว่าก่อนดำเนินการ (z มีค่าเป็นลบทุกค่า)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23